Simon Elrahi

Ethnicity: European

Height: 182cm

Hair colour: Black

Eye colour: Dark Brown

Find out more…

» View Simon on Showcast

» View Simon's website

Simon's showreel(s)

1. Present Showreel

This text will be replaced

2. Showreel- Up To Year 2000

This text will be replaced

3. Pulse

This text will be replaced

4. Flow-Teaser Trailer

This text will be replaced

5. Prison Apolonia

This text will be replaced

6. Be In It

This text will be replaced

7. Heartbreak High

This text will be replaced

8. Murder Call

This text will be replaced

9. Water Rats

This text will be replaced

10. Sahara

This text will be replaced

11. All Saints

This text will be replaced

12. Weeing Nuns Storm Europe

This text will be replaced

13. Top Of The Town

This text will be replaced

14. Janet King Series 2

This text will be replaced

15. The Journey

This text will be replaced

16. The Principal

This text will be replaced

17. Alex And Eve

This text will be replaced